اینجا موارد تبلیغی مربوط به ضمانت فروش و استفاده محصولات ، بازگشت کالا، ارتباط با مشتری تعریف و تهیه می شود.